Ny Rapport om Fiskodling i Öppna System

posted in: Okategoriserade | 0

Tina Hedlund (Aquanord AB) har på uppdrag av Matfiskodlarna Sverige AB levererat en omfattande rapport om miljöpåverkan av fiskodling i öppna system i Sverige (Miljöeffekter fiskodling i öppna system). Rapporten bygger på flera års datainsamling och visar att miljöpåverkan, räknat som den ekologiska statusförändring, är obefintlig eller endast lokal gällande näringstillskott, påverkan på växtplankton och påverkan på syrgas. Inverkan på bottenförhållanden i form av sedimentering och påverkan på bottenfauna är än mer begränsad och kan endast noteras i direkt anslutning till odlingsområdena (inom ca 100 meter från kassarna). Detta förutsatt (som alltid) att odlingen är rätt dimensionerad för vattenförekomsten och rätt placerad inom denna.

En rätt dimensionerad och lokaliserad fiskodling i öppna kassar medför alltså ingen statusförändring av den aktuella vattenförekomsten enligt rapporten.

Tina Hedlund skriver att:

I tre samtidigt meddelade domar från MÖD1 (Miljööverdomstolen) våren 2017 fick tre befintliga fiskodlingar avslag på fortsatt verksamhet då MÖD ansåg att ”det råder osäkerhet vad gäller bedömningar såväl kring verksamhetens påverkan på vattenförekomsten i stort, särskilt vad gäller påverkan på den ekologiska statusen, som beträffande verksamhetens påverkan lokalt”.

Hedlund använder sig mycket av befintliga data från verksamhetens kontrollprogram, recipient kontrollprogram, andra provtagningar, publicerade rapporter och övriga relevanta undersökningar (t.ex. elfiskeregistret, provfiskeregistret och andra tillgängliga provtagningsresultat i de aktuella vattenförekomsterna). Eftersom det data är tillgängliga för myndigheterna och MÖD, rent spontant undrar man om MÖD har letat efter data som kan åtgärda deras ”osäkerhet vad gäller bedömningar såväl kring verksamhetens påverkan på vattenförekomsten i stort, särskilt vad gäller påverkan på den ekologiska statusen, som beträffande verksamhetens påverkan lokalt?”

Det verkar ingen tvivel om att det finns en mängd tillgängliga data och genom att använda det data verkar det som man kan faktiskt bedöma påverkan på den ekologiska statusen. Rapporten bevisar just detta.

Frågor på rapporten kan ställas till Tina Hedlund, Aquanord AB.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from