Vattenbruk är inte nytt

Vattenbruk växer snabbare än alla andra livsmedelsindustrin med ett snitt på 8,4% per år sedan 70-talet. I Sverige har utvecklingen varit betydligt mer blygsamt delvis för att odling av fisk har varit begränsat till stora sjöar och regleringsmagasin i framförallt norra delen av Sverige medan skaldjursodling har funnits bara på några få ställen på västkusten. Men med nya tekniker inom land-baserade fiskodling, en ökande intresse för algodling och odling av nya arter, finns det möjligheter för en drastisk ökning i produktion även i Sverige. Nya strategier och handlingsplan från Jordbruksverket och nyligen från Livsmedelsverket gör att Sverige är beredd att satsa på vattenbruk. Här finns det möjligheter för affärspersoner att växa med en ny Svensk industri baserade på vattenbruk.

Men hur gör jag?

Oavsett om vattenbruk är nytt för dig eller inte, är det mycket att fundera över innan man börja fylla bassängerna med vatten. Här nedan har vi tagit fram en lista som täcker det mesta som man bör tanka på innan uppstart. Men om du läser det här har du säkert redan haft funderingar kring många av dessa punkter.

Första funderingarna för blivande vattenbruksföretagare

 • Idé och drivkraft, vad vill jag uppnå?
 • Förkunskaper om vattenbruk?
 • Bakgrund, tidigare erfarenhet av djurhållning?
 • Kan man använda delar av befintlig verksamhet?
  • byggnader, tillstånd, anställda?
 • Rimlighetstänk, storlek på odling?, binäring/huvudnäring?, art/arter?
 • Har jag funderat över ekonomisk bärighet i mitt företag?
 • Marknadstänk, hur ska jag marknadsföra mig?
 • Vem är min kund? Restaurang, butiker, grossister, privatpersoner?
 • Hur når jag min kund och hur hittar kunden mig?
 • USP? (Unic Selling Point) Vad har jag som gör att man vill köpa min produkt?
 • Vilka tillgångar har jag idag?

 

Vägar i Myndighetsvärlden

Länsstyrelse:

Du behöver alltid odlingstillstånd för alla typer av vattenbruk oavsett omfattning och storlek enligt fiskerilagstiftningen.

En anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken kan behövas om man t.ex. avleder vatten från en sjö, ett vattendrag eller från grundvattentäkt. Kontakta din Länsstyrelse vid frågor om detta.

En fiskodling som använder mindre än 1,5 ton foder per år kräver inte anmälan eller tillstånd, dock gäller samma miljölagstiftning som för större odlingar.

Om odlingen använder 1,5–40 ton foder per år kräver anmälan till kommun och kan eventuellt klassas som miljöfarlig verksamhet vilket iså fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Används mer än 40 ton foder per år klassas odlingen som miljöfarlig verksamhet, för det krävs tillstånd från Länsstyrelsen samt MKB.

Länsstyrelsen hanterar även strandskyddsdispens om odlingen ligger i nationalpark, naturreservat eller Natura 2000-område.

Naturvårdsverk/HAV:

Här ligger den aktuella miljölagstiftningen för vattenbruk.

Denna myndighet har ingen direktkontakt med vattenbrukaren, utan Länsstyrelsen utövar all miljötillsyn.

Kommun:

Kommunen hanterar och utövar tillsyn på avlopp och avfall. Man utfärdar även bygglov samt hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i oskyddat område.

Jordbruksverk:Jordbruksverket har ett uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksbransch och har i sitt regleringsbrev haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån vattenbruksstrategin. Som myndighet har man ansvarför smitt- och djurskyddsärenden. Uppgiften att hantera tillsyn för smitt- djurskydd har respektive länsstyrelse.

Jordbruksverket ger dispens för odling av främmande arter, man sköter även tillstånd om import och export samt transport av fisk, detta sker dock direkt i kontakt med vattenbrukaren

Livsmedelsverket:

Ansvarar för slakthantering och livsmedelshygien samt utövar tillsyn i dessa ärenden.

 

 

Vägen till kunden

För att nå ut till kunden med sin produkt behövs en väl genomtänkt och fungerande företagsidé. För att kunna sälja svenska hållbart odlade vattenbruksprodukter i konkurrens med utländska billigare varor är det avgörande att poängtera mervärden som:

 • Kvalité – att produkten håller hög nivå som livsmedel, utifrån både närings- och smakaspekter. Här ingår även att kunna leverera produkten löpande utan uppehåll till kund.
 • Hållbarhet – att produkten är framställd på ett miljömässigt hållbart vis.
 • Spårbarhet – att produktens ursprung är enkelt att spåra i varje led för kunden
 • Säkerhet – att produkten har ett känt och väl dokumenterat innehåll som framställtsgenom godkända livsmedelsbestämmelser

  För ett vattenbruksföretag som startar sin verksamhet med en begränsad produktion kommer vidareutveckling av produkten vara en nyckelfaktor, ska förädlingsgraden vara hög från början kommer omfattande investeringar behöva göras på maskiner för rensning och filétering etc. Med ökad förädlingsgrad kommer även fler tillstånd från livsmedelsverket behövas.

  En avgörande fråga för att nå kunden är även tillgängligheten, var ska produkten levereras? Vid försäljning direkt till dagligvaruhandeln kommer det krävas stora och kontinuerliga leveranser med höga krav på kvalité och pålitlighet.

  Vid en mindre försäljning till restauranger eller saluföring direkt från odlingen/gården kan det istället bli svårt att få avsättning för produkten och sannolikt svårare att uppnå lönsamhet.

  Ett bra tips kan vara att ta hjälp av företagslotsar och coacher som Almi eller Nyföretagarcentrum om tidigare erfarenhet från eget företagande saknas. Här finns möjlighet att öka kunskapen inom både marknadsföring och försäljning.

  VCO kan vara en del av coachingen, t.ex. som nätverkare samt spridare av nya forskningsrön via sitt nätverk. VCO sprider även kunskap via sin seminarieverksamhet vilket även är ett bra sätt att utöka det egna nätverket