VCO har som mål att genom utbildning och information bidra till en ökad sysselsättning inom vattenbruksnäringen på såväl landsbygd som i urbana miljöer. Inriktningen är både stor-  som småskaliga anläggningar på land, sjö och kust. VCO ska verka för hållbara och integrerade lösningar av kustfiske och vattenbruk, där fiskodling/musselodling kan vara exempel på kompletterande verksamhet för yrkesfiskare och skärgårdsbrukare.

Målet är att VCO:s verksamhet har bidragit till etablering av minst fem vattenbruksföretag år 2016 och minst femton företag år 2020.

Verksamheten drivs som en ideell förening.

Mål och visioner

VCO har som mål att genom aktiviteter bidra till ökad företagsamhet och ökad sysselsättning inom vattenbruksnäringen på såväl landsbygd som i urbana miljöer i sydöstra Sverige. Ambitionen är att både storskaliga såväl som småskaliga vattenbruksanläggningar tillsammans med VCO ska verka för hållbara lösningar. VCO ska också verka för integrerade lösningar av kustfiske och vattenbruk, där yrkesfiskare/skärgårdsbrukare kan ha fiskodling/musselodling som kompletterande verksamhet.

VCO:s vision är att vattenbruket år 2020 har etablerat sig som en mer känd näring. Dvs en växande bransch med företag som på ett hållbart och miljövänligt sätt producerar matfisk som konsumenterna efterfrågar och fodermusslor för industri och lantbruk. Ett ökat företagande som ska skapa 15 nya företag och 150 nya  jobb till år 2020.. VCO har också etablerat sig väl inom branschen som en resurs och ett kunskapscenter för vattenbruket.

VCO ämnar även bli ett etablerat kunskapscenter för slutna kretsloppsbaserade odlingssystem

Insatser

För att skapa förutsättningar för kommersiell näringsverksamhet ska VCO fokusera på områdena marknad, produktion, biologi och myndighetskontakt som tillstånd, regelverk, stöd med mera.

  • Marknad: Avsättning-kunder, distribution-logistik, tillgänglighet.
  • Produktion: Utvecklingsbara odlingsarter (t.ex. gös, piggvar, abborre), ekonomi, teknik, system, tillstånd. Hållbara miljöanpassade tekniksystem som kan tillåtas såväl på land som till sjöss.
  • Biologi: Avelsarbete, smittskydd, näringsbehov och foder.

VCO ska främst inrikta arbetet på att få till stånd etablering av vattenbruksföretag baserad på:

  • Produktion och odling i slutna och kretsloppsbaserade system, som RAS, akvaponi och biofloc, där varmvattensarter av fisk (nordiska/tropiska) och mikroorganismer  som mikroalger och jäst, kan odlas med hjälp av spillvärme och organiskt avfall.
  • Produktion och odling av ”akvatisk fångstgröda” som fodermussla och makro/mikroalger som råvara för foder, gödsel och bioenergi.

VCO ska också medverka till att få fram relevanta utbildningar- såväl grundutbildning som vidareutbildning- inom området som stärker företagande och näring.