Video: Om VCO

 

Mål och visioner för VCO

VCO har som mål att genom utbildning och information bidra till ökad företagsamhet och ökad sysselsättning inom vattenbruksnäringen på såväl landsbygd som i urbana miljöer i sydöstra Sverige. Ambitionen är att både storskaliga såväl som småskaliga vattenbruksanläggningar tillsammans med VCO ska verka för hållbara lösningar. VCO ska också verka för integrerade lösningar av kustfiske och vattenbruk, där yrkesfiskare/skärgårdsbrukare kan ha fiskodling/musselodling som kompletterande verksamhet.

VCO:s vision är att vattenbruket etablerar sig som en mer känd näring. Dvs en växande bransch med företag som på ett hållbart och miljövänligt sätt producerar matfisk som konsumenterna efterfrågar och fodermusslor för industri och lantbruk. VCO verkar för att vara ett resurs- och kunskapscenter för vattenbruksbranschen där även de slutna kretsloppsbaserade odlingssystemen ingår.

 

Insatser vi satsar på

För att skapa förutsättningar för kommersiell näringsverksamhet ska VCO fokusera på följande områden – marknad, produktion, biologi och myndighetskontakt som tillstånd, regelverk, stöd med mera.

  • Marknad: Avsättning-kunder, distribution-logistik, tillgänglighet.
  • Produktion: Utvecklingsbara odlingsarter (t.ex. gös, piggvar, abborre), ekonomi, teknik, system, tillstånd. Hållbara miljöanpassade tekniksystem som kan tillåtas såväl på land som till sjöss.
  • Biologi: Avelsarbete, smittskydd, näringsbehov och foder.

VCO ska främst inrikta arbetet på att få till stånd etablering av vattenbruksföretag baserad på:

  • Produktion och odling i slutna och kretsloppsbaserade system, som RAS, akvaponi och biofloc, där varmvattensarter av fisk (nordiska/tropiska) och mikroorganismer  som mikroalger och jäst, kan odlas med hjälp av spillvärme och organiskt avfall.
  • Produktion och odling av ”akvatisk fångstgröda” som fodermussla och makro/mikroalger som råvara för foder, gödsel och bioenergi.

VCO ska också medverka till att få fram relevanta utbildningar- såväl grundutbildning som vidareutbildning inom områden som stärker företagande och näring.

Verksamheten drivs som en ideell förening.